AktualnościEgzamin 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty 2023 r. – informacje

SP Kłaj |

Egzamin odbędzie się w dniach 23-25 maja 2023 roku:

 1. 23 maja 2023 r. godz. 900 – I część (język polski)
 2. 24 maja 2023 r. godz. 900 – II część (matematyka)
 3. 25 maja 2023 r. godz. 900 – III część (język angielski)

Przed wejściem na salę

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30-8-40. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.

Po wejściu na salę

Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawy egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
 2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym egzamin,
 3. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

 • I część 120 minut,
 • II część 100 minut,
 • III część 90 minut.

Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W trakcie sprawdzianu nie wolno:

 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem PZN:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy;
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.