Patron | życiorys

Kalendarium życia i twórczości
ks. Jana Twardowskiego

 


Urodzony 1 czerwca 1915 r. w Warszawie.

W dzieciństwie poeta mieszka w Warszawie, ale często odwiedza Druchowo k. Płocka, majątek wuja, Wacława Komderskiego (stąd m.in. zainteresowania przyrodnicze i dobra znajomość wsi polskiej).

Rodzina ewakuowana w głąb Rosji (25 .09.1915 r.), powraca do Warszawy 13.o7.1918 r.
1922 r. Rozpoczyna naukę w szkole powszechnej.

1927 r. Rozpoczyna naukę w znanym Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w klasie matematyczno – przyrodniczej. Twardowski bierze prywatne, poglądowe lekcje przyrody w terenie u prof. Gustawa Wuttke przyrodnika, geografa i geologa.

1933 r. Debiutuje na łamach międzyszkolnego pisma uczniowskiego „Kuźnia Młodych”,  z którym współpracuje do r. 1937, drukując wiersze i nowele. Rozpoczyna prowadzenie Poradnika literackiego na łamach „KM”.

1935 r. Rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego w Warszawie.

1936 r. Otrzymuje świadectwo maturalne w Gimnazjum im. T. Czackiego.

1937 r. Powrót Andersena (wznowione w 1999 r.).

1939 r. Po wybuchu II wojny pozostaje w Warszawie i wstępuje do AK. W okresie wojny publikuje wiersze w prasie podziemnej. Powstają wiersze m.in. Matka Boska Powstańcza, Kolumna Zygmunta.

1944 r. Udział w Powstaniu Warszawskim. Uczestniczy w walkach na Woli, zostaje ranny, tuła się po szpitalach, następnie – „cudem” -przedostaje w okolice Kielc. Dom rodzinny poety zostaje zniszczony. Rozpoczyna studia teologiczne w konspiracyjnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie na roku było tylko 6 kleryków.

1945 r. Rozpoczyna współpracę z krakowskim „Tygodnikiem Powszechnym” trwającą przez 50 lat życia poety. Drukuje wiersze w „Tygodniku Warszawskim. 9 września umiera ojciec poety.

1946 r. Na łamach „Odry” – za pośrednictwem W. Żurkowskiego ogłasza 7 wierszy pod pseudonimem Antoni Derkacz.

1947 r. Na skutek zaginięcia rękopisu pisze po wojnie ponownie rozprawę „Godzina myśli” Juliusza Słowackiego pod kierownictwem prof. Wacława Borowego. Na tej podstawie otrzymuje tytuł magistra polonistyki w UW.

 4 lipca 1948 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. W lipcu przybywa do parafii w Żbikowie k. Pruszkowa, gdzie będzie wikarym przez trzy lata. Księża nękani są przez Urząd Bezpieczeństwa, bezpodstawnie przesłuchiwani, a na plebani przeprowadza się rewizje. Tutaj przybywa z wizytacją nowo wybrany prymas Polski, ks. Stefan Wyszyński. Twardowski rozpoczyna pracę jako katecheta w Państwowej Szkole Specjalnej dla dzieci upośledzonych oraz w szkole wiejskiej w Koszajcu. W związku z sytuacją polityczną pisze wiersze do szuflady. Czas wakacji spędza w Głoskowie k. Piaseczna, pod Warszawą, jako „kapelan kościoła” i gość Sióstr Szarytek. Tutaj powstają stopniowo Znaki Ufności.

1952 r. Przeprowadza się do Warszawy i obejmuje katechezę Gimnazjum im. A. Sowiriskiego na Woli (co trwa do 1956). Zostaje wikarym w kilku kolejnych kościołach.
W latach 50. XX w. powstaje wiersz bez tytułu, dedykowany Prymasowi Stefanowi kard. Wyszyńskiemu przebywającemu w areszcie.

1956 r. Pracuje w Pruszkowie, ponownie w szkole dla dzieci upośledzonych. Zamieszkuje (do 1960 r.) na Żoliborzu, przy koście św. Stanisława Kostki, gdzie odwiedzany jest przez wielu piszących.

1959 r. Debiutuje powtórnie tomikiem Wierszy Niepowrotne.

1960 r. Zamieszkuje przy Klasztorze Nawiedzenia N.M. Panny Sióstr Wizytek   w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie pełni funkcję rektora (do emerytury). Prowadzi duszpasterstwo dzieci, utrzymuje kontakty ze środowiskiem literackim i artystycznym. Jest także spowiednikiem chorych w szpitalach.

1969 r. Poezja Twardowskiego jest przedmiotem referatów na KUL. Czytelnicy apelują do wydawców o tomik poezji, a także wskazuje się na konieczność tłumaczeń na obce języki.

1970 r. Ukazuje się tom poetycki Znaki ufności. Drugie wydanie rozchodzi się wyłącznie drogą subskrypcji. W plebiscycie czytelników „Kuriera Polskiego” uznano Znaki Ufności za jedną z najważniejszych książek roku. Liczne spotkania autorskie w całej Polsce, prawie zawsze przy kompletach publiczności. Odtąd przekłady wierszy na różne języki europejskie. Odbywa podróże z odczytami do Szwajcarii, Austrii, Anglii. Początek przyjaźni z wybitną poetką Anną Kamieńską. Pojawiają się pierwsze audycje radiowe z poetą, przegrywane na kasety, krążą w środowiskach kapłańskich.

1971 r. Kilka utworów zostaje przełożonych na język niemiecki. Na łamach londyńskich „Wiadomości” ukazuje się pokaźny wybór 20 wierszy ks. Twardowskiego. 7 lipca umiera matka poety, Aniela.

1973 r. Ukazuje się prozatorski Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi Ukazuje się przekład Znaków Ufności na niemiecki.

1974 r. Ukazuje się tekst oraz interpretacja Niewidomej dziewczynki.

1975 r. Ukazuje się w Warszawie maszynopiśmienna edycja wierszy wybranych pt. W ludzkich okularach.

1978 r. Otrzymuje nagrodę im. Brata Alberta. Pierwsze opracowanie naukowe twórczości poety, dokonane przez Marię Jasińską-Wojtkowską.

1979 r. Ukazują się Poezje wybrane w serii Biblioteka Poetów Exlibris. Pierwsza publikacja książki w oficynie niekatolickiej. Jako autor jedynego tomu zaliczony w poczet klasyków współczesnej poezji.

1980 r. Otrzymuje nagrodę PEN-Clubu im. R. Gravesa za tom wierszy Poezje wybrane oraz medal im. Janusza Korczaka.

1981 r. Ukazuje się w Lipsku tom Twardowskiego zawierający ok. 90 wierszy. Poeta pisze przedmowę do książki O naśladowaniu Chrystusa w przekładzie Anny Kamieńskiej. Jest to jedyna dotąd wspólna publikacja zaprzyjaźnionych autorów.

1982 r. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, bez zgody poety, poszerza edycję z r. 1979  i wydaje pod nowym tytułem wybór poezji z r. 1979 jako Rachunek dla dorosłego.

1983 r. Ukazuje się w Krakowie tom poetycki Który stwarzasz jagody. Nagroda poetycka im. M. Sępa Szarzyńskiego, przede wszystkim za Rachunek dla dorosłego. Poeta wyjeżdża do Paryża, by głosić tam rekolekcje dla emigracji.

1985 r. Otrzymuje od Fundacji Alfreda Jurzykowskiego nagrodę, którą odbiera w Nowym Jorku.

1986 r. Ukazuje się najobszerniejszy dotąd wybór wierszy Nie przyszedłem pana nawracać. Ukazuje się tom poetycki Na osiołku. Pod kryptonimem ks. J. T. ukazują się homilie roku liturgicznego. Poezja Twardowskiego coraz popularniejsza w szkole, staje się przedmiotem osobnych omówień polonistycznych.

1987 r. Ukazuje się tom poetycki Patyki  i Patyczki, zawierający dotychczas publikowane teksty.

1988 r.Ukazują się rozważania Droga Krzyżowa i wiersz Polska litania Otrzymuje nagrodę prywatną im. A. Świrszczyńskiej za tom poetycki Który stwarzasz.

1989 r. Ukazuje się tom poetycki Sumienie ruszyło. Nie przyjmuje nagrody za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, przyznanej przez ówczesnego prezesa Rady Ministrów, Mieczysława F. Rakowskiego.

1990 r. Ukazuje się wybór wierszy Stukam do nieba zawierający utwory o charakterze modlitewnym (do Pana Boga, Matki Bożej, Świętych, Anioła Stróża),  Publikacja rozważań Dzieci na Drodze Krzyżowej.

1991 r. Ukazuje się wybór wierszy Nie bój się kochać, wybór poezji Uśmiech Pana Boga. Zostaje opublikowany zbiór anegdot pt. Niecodziennik. Pojawiają się przekłady wierszy ks. Twardowskiego na węgierski.

1992 r. Ukazuje się tom poetycki Nie martw się. 18 maja poeta odwiedza Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. Ukazuje się tom Wierszy, za który poeta otrzymuje nagrodę Warszawskiego Klubu Księgarzy. Ukazuje się tomik opowiadań dla dzieci Kasztan dla milionera. Na Uniwersytecie Gdańskim udostępniono w październiku i listopadzie wystawę Niech się pan nie martwi, panie profesorze poświęconą twórczości poety.

1993 r. Ukazuje się w Toruniu wybór poezji o ptakach. Słowik skowronek. Miniantologia ornitologiczna, tom wierszy związanych z Chrystusem Krzyżyk na drogę, wybór wierszy Tyle jeszcze nadziei. oraz tom wierszy o przyrodzie Wielkie i małe. Pojawiają się przekłady wierszy na język niderlandzki, słowacki, włoski. 4.09 1993 r. poeta przechodzi zawał serca  i przebywa w szpitalu, a później przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie, gdzie jest całkowicie wyłączony z życia publicznego. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, otrzymuje imię poety.

1994 r. Ukazuje się cenny tom Trzeba iść dalej czyli spacer biedronki oraz Śpieszmy się kochać ludzi zdobionych grafikami, wykonanymi w pracowni plastyczne MDK w Sejnach. Na podstawie Patyków i patyczków Bogusław Kien przygotowuje w Szczecinie przedstawienie dla dzieci. Ukazuje się w formacie miniaturowym wybór wierszy Miłość za Bóg zapłać. Po rehabilitacji ksiądz powraca do domu przy klasztorze SS. Wizytek.

W maju 1995 r. odbywa się w Warszawie wieczór poetycki. Ks. Twardowski w 1996 r. otrzymał Order Uśmiechu. W 1999 r. roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

2000 r. Otrzymuje nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar 2000”, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym oraz za wybitną dotychczasową działalność.

2001 r.  Zostaje laureatem nagrody TOTUS, nazywanej „katolickim Noblem”.

10.06.2001 r. ks. Twardowski był obecny na festynie artystycznym na Imielinie w Warszawie.

19.05.2001 r. odbyły się Targi Książki w Warszawie.

31.05.2005 r.  90-siąte urodziny ks. Twardowski obchodził w kościele sióstr Wizytek

18 stycznia 2006 r. Ksiądz Twardowski zmarł po godz. 19 w warszawskim szpitalu przy ul. Banacha. Miał 90 lat. Pochowany został w krypcie dla zasłużonych Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Wolą księdza Twardowskiego było, aby pochować go na Powązkach.