Zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju na okres od 25 maja do zakończenia obowiązywania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii SARS-CoV-2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuję:

§1

Ogólne zasady zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju obowiązujące od 25.05.2020 r.

 • Rodzice uczniów biorących udział w zajęciach są zobowiązani złożyć oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia nie składają rodzice uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachować 2 m² dystansu od siebie.
 • Pracownicy obsługi i administracji, uczniowie, nauczyciele oraz osoby postronne wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją i zaleceniami GIS.
 • Jeżeli uczeń nie może użyć płynu dezynfekującego, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi, Dyrekcji szkoły lub pracownikowi obsługi i administracji, a uczeń myje ręce niezwłocznie po wejściu do szkoły.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji nie mają obowiązku noszenia osłony ust i nosa na terenie szkoły.
 • Zajęcia odbywają się wyłącznie w salach wyznaczonych przez dyrektora, w ściśle określonych godzinach, zgodnie z podanym harmonogramem.
 • Uczniowie wychodzą do toalety po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.                                                                                   

Organizacja konsultacji uczniów z nauczycielami

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII od 25 maja do odwołania.
 • Harmonogram konsultacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • Rodzic zgłasza obecność ucznia na konsultacjach wychowawcom klas ósmych do 21 maja (włącznie).
 • Za bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie procedur odpowiada nauczyciel prowadzący konsultacje.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, dezynfekują lub myją ręce przed wejściem na salę lekcyjną.
 • Konsultacje odbywają się wyłącznie w wyznaczonych przez dyrektora salach szkoły.
 • W sali, w której odbywają się konsultacje, może przebywać maksymalnie 11 uczniów oraz nauczyciel.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone konsultacje w dzienniku elektronicznym, w module „dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat spotkania i listę biorących udział w spotkaniu.                                                                                                                                         

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

 • Szkoła Podstawowa w Kłaju organizuje zajęcia rewalidacyjne w formie online od 4 do 25 marca 2020 r., natomiast w formie stacjonarnej od 25 maja 2020 r.
 • Nauczyciel może skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Wytyczne dotyczące higieny znajdują się w Procedurach postępowania w razie zachorowania na koronawirusa – Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Nauczyciele dokumentują przeprowadzone zajęcia rewalidacyjne w dzienniku elektronicznym, w module „dziennik zajęć dodatkowych”, podając temat oraz odnotowując frekwencję na spotkaniu.
 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.    

Organizacja opieki dla uczniów klas I-III

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju organizuje zajęcia opiekuńcze wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III od dnia 25.05.2020 r.
 • Godziny pracy nauczycieli w grupie są uzależnione od potrzeb rodziców, nie mogą jednak być inne niż od 7.00 do 16.30.
 • Zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze należy dokonywać u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, najpóźniej do każdego czwartku (zgłoszenie na kolejny tydzień lub dzień).
 • Wychowawcy klas I-III przekazują informację na temat zgłoszonych dzieci Dyrekcji szkoły.
 • Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 • Dzieci do szkoły przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dzieci są wpuszczane do szkoły pojedynczo.
 • Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod nadzorem nauczyciela, na wyznaczonej części korytarza.
 • Nauczyciele mogą skorzystać ze środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas zajęć.
 • Nauczyciele – opiekunowie prowadzą dokumentację w dzienniku świetlicy (wersja papierowa).
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej (na odległość).
 • Harmonogram zajęć świetlicowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Procedury postępowania w razie podejrzeniu choroby u dziecka oraz procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem 25.05.2020 r.

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 25.03.2020 r. w  sprawie organizacji realizacji zadań, sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami/uczniami.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuję:

§1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1  pkt 7 w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala się następujące sposoby dokumentowania realizacji zadań przez nauczycieli.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju zobowiązany jest do dokumentowania realizacji zadań, metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zapisują w dzienniku elektronicznym, wszystkie czynności związane z  kształceniem na odległość (narzędzia –  dodatkowe godziny nauczycieli, oraz terminarz),
 3. Tematy lekcyjne wpisywane są w terminarzu dziennika elektronicznego, 
 4. W dzienniku elektronicznym nie odnotowuj się frekwencji,
 5. Nauczyciele wychowawcy odnotowują każdą rozmowę (telefoniczną, otrzymaną wiadomość w e-dziennika) w dzienniku elektronicznym (dziennik – kontakty z  rodzicami).
 6. Inne informacje związane z dokumentacją realizacji zadań będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§2

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 9, w Szkole Podstawowej w Kłaju zapewnia się uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z  nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w  Kłaju ustala godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów.
 2. Konsultacje mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do  18.00 lub w godzinach pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciele w godzinach konsultacji są dostępni dla rodziców/prawnych rodziców/uczniów za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Godziny konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów są dostępne na  stronie szkoły.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów/uczniów o godzinach konsultacji nauczycieli uczących w danej klasie.
 6. Inne informacje związane z konsultacjami dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów będą przekazywane regularnie w komunikatach Dyrektora Szkoły.

§3

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493), na podstawie §1 pkt 4 i 8, w Szkole Podstawowej w Kłaju ustala sposób monitorowania postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

 1. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałami i dających podstawę do  oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
 • projekty,
 • prezentacje,
 • opracowania,
 • karty pracy,
 • kartkówki – sprawdziany online.

2. Do realizacji zadań, o których mowa w §1 i §2 wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:

 • komunikatory,
 • grupy społeczne,
 • poczta elektroniczna,
 • platformy edukacyjne,
 • dziennik elektroniczny.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

Dyrektor Szkoły:

mgr Joanna Świegoda

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zamknięcia kompleksu sportowego im. Zdzisława Bąka przy Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. czasowego zawieszenia zajęć w szkole z dnia 12.03.2020 r.

zarządzam co następuję:

§1

Kompleks sportowy – obiekt lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka od dnia 26.03.2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

§2

Obiekt sportowy jest objęty monitoringiem szkolnym.

§3

Naruszenie zakazu będzie skutkowało wezwaniem służb porządkowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zamknięcia kompleksu sportowego im. Zdzisława Bąka przy Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach z dnia 12.03.2020 r.

zarządzam co następuje:

§1

Kompleks sportowy – obiekt lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka od dnia 13.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. (włącznie) zostaje zamknięty.

§2

Obiekt sportowy jest objęty monitoringiem szkolnym.

§3

Naruszenie zakazu będzie skutkowało wezwaniem służb porządkowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zawieszenia wszystkich zajęć w Szkole Podstawowej w Kłaju.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§1

W dniach 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone.

§2

W dniach 12-13 marca 2020 r. w szkole będą się odbywać zajęcia opiekuńcze.

§3

Od 12 marca do odwołania ulegają zawieszeniu wszystkie zajęcia organizowane w szkole przez osoby z zewnątrz. Dotyczy to m.in. wynajmu hali sportowej czy sali gimnastycznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.03.2020 r.

 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kłaju:

mgr Grzegorz Poręba

Print Friendly, PDF & Email