AktualnościNauczanie_1-3Zabawy sztuką

Zabawy sztuką – projekt

Uczniowie klas trzecich w roku szkolnym 2021/22 przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Głównym celem tego projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi.

Cele szczegółowe:

– tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

– wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

– zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

 – rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,

– rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,

– zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

– doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

-wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

– kształtowanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

– wspomaganie rozwoju dzieci,

– odkrywanie dziecięcych talentów,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

– współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,

– branie udziału  w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

– kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

– udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

– rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się możliwość realizowania projektu w formie online.

Alicja Czyżycka, Halina Kosak

0
0