AktualnościNauczanie_1-3Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała – projekt

Celem projektu jest:

-kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

-rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),

-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem –rodziną, szkołą, miejscowością, -przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),

-uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

-poznanie legend i baśni polskich,

-dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,

-okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;

-poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,

-kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw-znajomości swojej wartości jako człowieka,

-kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,

-rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów,

-kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,

-zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Anna Margielewska

0
0