Egzamin 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022 r.

SP Kłaj |

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut […]

Egzamin 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

SP Kłaj |

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 0 0

Komunikaty

Obiady – płatność

SP Kłaj |

Wiadomości na temat opłat za żywienie dzieci (numer konta, kwota, data płatności) będą przesyłane zawsze do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca przez dziennik elektroniczny. Grzegorz Poręba 0 0

Aktualności

Rada Rodziców

SP Kłaj |

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Szkolną Radę Rodziców została ustalona w wysokości: 40zł/rok 1.dziecko, 20zł/rok 2.dziecko, kolejne bez opłat. Składkę proszę wpłacać na Konto Rady Rodziców SP Kłaj: ODBIORCA: RADA RODZICÓW SP IM. J. TWARDOWSKIEGO NR RACHUNKU: 34 1240 5080 1111 0011 0415 8619 TYTUŁ PRZELEWU: imię i nazwisko dziecka, klasa Zachęcamy do wpłat. 0 0